www.confraternitaimmacolatatrabia.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Attività & Novità Anno 2012 Don Massimilinao dalle clarisse

Don Massimiliano dalle clarisse

 

l'interno della chiesa adiacente il monastero delle clarisse capuccinelleIl 21 settembre 2012, presso la chiesetta del monastero delle clarisse capuccinelle di Palermo, don Massimiliano Turturici ha voluto far fede alla sua promessa e celebrare una SS. Messa presso la comunità delle suore di clausura, dove una nostra concittadina sta facendo il suo percorso spirituale per far parte della comunità.

A fianco viene riportata una dia dell'interno della chiesetta dove don Massimiliano Turturici ha celebrato la SS. Messa in presenza delle suore clarisse capuccinelle.

Alla celebrazione Eucaristica erano presenti anche un ristretto numenro di fedeli della comunità cristina di Trabia.

Dopo la celebrazione della funzione si è tenuto un incontro con le sorelle clarisse, don Massimiliano turturici, la nostra concittadina nochè novizia Ivana e coloro che erano presenti alla funzione. Sotto viene rioportata una dia dell'incontro fra don massimiliano Turturici ed Ivana.

 

incontro tra don Massimiliano Turturici e la novizia Ivana Turturici

 

poesia a chiamata dedicata a don Massimiliano TurturiciAlla fine della celebrazione Eucaristica, la nostra consorella Antonella, ha voluto esprimere tutta la nostra felicità per l'ordinazione presbieterale di don Massimiliano Turturici, dedicandogli una poesia scritta in dialetto siciliano, dialetto amato del novello presbitero che ha pubblicato un libro sulle poesie siciliane.

Sotto viene riportata, in maniera integrale la poesia "A chiamata" dedicata a don Massimiliano.

 

A CHIAMATA

U gnornu, mentri eru friscu e pittinatu,

na vuci mi parrò…

e mi sintiu tuttu arrifatatu.

“ A veniri cu mia – mi rissi –

m’ avveniri aiutari…

a purtari avutri pasturi, o me altari,

picchì… ci sunnu tanti pecuri

ca un sannu chiù unni iri,

e nuavutri l ’avemu a sistimari”.

“Signuri, propriu a mia vinisti a chiamari ?

Iu sugnu un pocu sbatateddu

e fazzu un misteri stranuliddu;

Tu mi canusci,.. sugnu u comicu

da cumpagnia du paisi di Trabia

e un c’è nuddu bravu comu a mia

a fari ririri e a fari scialari,

ma, a fari priari…

un sacciu mancu di unni accuminciari.

Ma si Tu mi voi pigghiari

na To vigna a travagghiari,

inzignami com’ haiu a fari”.

“Ah! Un ti scantari, m’arrispunniu lu Signuri,

na me vigna, puru i comici sannu arricampari

picciotti ‘ntinziunati ad ascutari;

Puru rirennu si ponnu cunvertiri,

e na me vigna li poi purtari”.

Accussì accuminciaiu a canusciri u Signuri

e, siguennu li so liggi e li so paroli

a me vita cuminciò a canciari

e versu a bona strata mi misi a caminari.

E camina oggi e camina rumani,

mi ritruvaiu agginucchiatu,

ringraziannu a tuttu sciatu

u Spiritu Cunsulatu

ca sciusciò no me cori un forti ventu d ’amuri

ca mi fici annichiliri e di Cristu mi fici namurari,

tantu, ca senza ri Iddu un pozzu chiù stari.

Certu qualcunu ri ddancapu haiu a ringraziari

ca pi mia, notti e ghiornu si misi a priari

Tantu ca Tu, o Signuri, mi vinisti a circari.

E puru a me matri sugnu gratu,

si oggi sugnu ccà cunsacratu,

ca na me vocazioni, un m’ha mai ostaculatu

e a Vergini Maria ha tantu priatu.

E ora finalmenti fu ricumpinzata,

di tutta da so vita tantu sacrificata,

ricivennu na gran gioia smisurata.

Ora a tutta l ’assenblea riunita ccà pi mia,

addumannu na cortesia:

Priati, priati ancora pi mia,

poviru operaiu e servu ru Signuri,

ca metti no me cori

a castità, a ginirusità, u spiritu ri sacrificiu

e tantu amuri,

ca sunnu i santi virtù sacerdotali

e mi servunu pi travagghiari

na sta vigna tantu speciali.

E un vu scurdati, pi fauri!

Picchì sugnu un poviru piccaturi

e i vostri preghieri m’hannu aiutari

a farimi santificari, ma no pi mia, l ’aviti a fari,

ma pi dari gloria a Diu Salvaturi.

E accussì sia, si è nà vuluntà sua.

 

Chi è online

 8 visitatori online

Statistiche

Utenti : 1
Contenuti : 236
Link web : 6
Tot. visite contenuti : 549393